PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van de Personeelsvereniging van de dienst OCW (PV-OCW) van de
gemeente Den Haag, gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 27268116. Deze privacyverklaring omschrijft welke
persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden
gebruikt.
1. GEBRUIK EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
A. Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:
i. lid wordt van de PV-OCW;
ii. deelneemt aan een activiteit;
iii. (als introducé van een lid) deelneemt aan een activiteit.
B. Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
i. volledige naam;
ii. emailadres;
iii. personeelsnummer;
iv. afdeling;
v. ingangsdatum lidmaatschap;
vi. telefoonnummer.
C. Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
i. het lidmaatschap te effectueren;
ii. nieuwsbrieven te verzenden;
iii. uitvoering te geven aan activiteiten die de PV-OCW organiseert;
iv. contact met je op te nemen of te onderhouden.
D. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
E. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.
2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
A. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens door de PV-OCW en heb je het recht op